Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission