Το Υπουργείο Εξωτερικών, Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας ενημερώνει σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για την Ομάδα Επιχειρηματικών Συμβούλων (Business Advisory Group/ BAG), υλοποίησης της Στρατηγικής 'Παγκόσμια Πύλη' (Global Gateway), έως 4 Μαΐου τ.έ. και ώρα 14:00 μμ ώρα Βρυξελλών.

Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής για τη στελέχωση της άτυπης Ομάδας

Επιχειρηματικών Συμβούλων-ΟΕΣ (Business Advisory Group-BAG) της στρατηγικής της Παγκόσμιας Συνδεσιμότητας/Global Gateway (GG BAG) :

https://commission.europa.eu/strategyand-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el