Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μετά από επεξεργασία του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του ΠΣΕ, στοιχεία τα οποία αφορούν στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ., η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 33,4 δισ. ευρώ (έναντι 35,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,9% (λόγω της υποχώρησης των εξαγωγών πετρελαιοδειδών). Παράλληλα η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες κ-μ ΕΕ, ανήλθε στο ποσό των 19,2 δισ. ευρώ (έναντι 19,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,5%, ενώ παράλληλα οι εξαγωγές προς κ-μ ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 57,4% των ελληνικών εξαγωγών (54,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2022).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και όσον αφορά στις εξαγωγές προς την Ρουμανία, έφθασαν στα 1.1160,8 εκ.Ευρώ σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η Ρουμανία βρίσκεται στην 10η θέση των κυριοτέρων εξαγωγικών προορισμών και στην 7η θέση μεταξύ των χωρών κ-μ ΕΕ.

Αναλυτικότερα :

ΧΩΡΕΣ                         (Αξία σε εκ.Ευρώ) Ε ξ α γ ω γ έ ς % Μεταβολή
Ιαν.-Αυγ. 2023 Ιαν.-Αυγ. 2022 23/22
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 33.393,7 35.482,6 -5,9%
Ε.Ε. (27) 19.167,7 19.273,4 -0,5%
1 Ιταλία 3.819,9 3.658,8 4,4%
2 Βουλγαρία 2.347,2 2.407,5 -2,5%
3 Γερμανία 2.333,3 2.336,5 -0,1%
4 Κύπρος 2.001,5 1.964,6 1,9%
5 Ισπανία 1.391,6 1.381,8 0,7%
6 ΗΠΑ 1.326,9 1.502,9 -11,7%
7 Γαλλία 1.298,6 1.076,7 20,6%
8 Τουρκία 1.296,8 1.499,0 -13,5%
9 Ην. Βασίλειο 1.268,6 1.480,1 -14,3%
10 Ρουμανία 1.160,8 1176,7 -1,4%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το ΚΕΕΜ. (Τα στοιχεία και για τα δύο έτη είναι προσωρινά)

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά στις ετήσιες εξαγωγές προς Ρουμανία, από την ανάλυση των στατιστικών χρονοσειρών της δεκαετίας 2012-2022, προκύπτει ότι βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες καθώς, το 2012 είχαν ανέλθει στα 590,9 εκ.Ευρώ, το 2019 υπερέβησαν για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ.Ευρώ, από το 2020 και εντεύθεν η άνοδος είναι αλματώδης (2021/2020 +265,4 εκ.Ευρώ, 2022/2021 +433,6 εκ.Ευρώ, 2022/2020 +699 εκ.Ευρώ), ενώ κατά το 2022 έφθασαν στο 1 δισ. 823,4 εκ. Ευρώ. Παράλληλα από το 2020 η Ρουμανία εισήλθε στον κατάλογο των 10 κυριότερων εξαγωγικών προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα όπου και παραμένει τόσο για το 2021 όσο και για το 2022. Αναλυτικότερα :

Έτος

Αξία Εξαγωγών

(σε Ευρώ)

2012 590,9
2013 618,1
2014 654,1
2015 729,9
2016 769,1
2017 875,0
2018 969,6
2019 1.044,8
2020 1.124,4
2021 1.389,8
2022 1.823,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Περαιτέρω και όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές, η Ρουμανία βρίσκεται στην 19η θέση των κυριοτέρων προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με σύνολο αξίας εισαγωγών στα 646,3 εκ.Ευρώ στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ. (638,6 εκ.Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, +1,2% αύξηση), με αποτέλεσμα το ύψος του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου να ανέλθει στα 1.804,1 εκ.Ευρώ έναντι 1.815,3 εκ.Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας ελαφρά μείωση κατά 0,6%.