Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο με την Ε.Ε., σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας

 

Σχετική εικόνα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Λονδίνο, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο με την Ε.Ε.,

σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, η ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. θα διακοπεί. Το Σημείωμα εστιάζει στην εξοικείωση με τις διαδικασίες εκτελωνισμού και στις αλλαγές του δασμολογικού καθεστώτος.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, σε ό, τι αφορά τις εισαγωγές από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόζει τη δασμολογική πολιτική που εφαρμόζει προς τρίτα κράτη, σύμφωνα με τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους (MFN, κανόνες ΠΟΕ). Αντίστοιχα, η Ε.Ε. θα μεταχειρίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτο κράτος. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων και ξεχωριστές δηλώσεις ασφάλειας και προστασίας (safety and security declarations) θα πρέπει να συμπληρώνονται από τις μεταφορικές εταιρείες. Επίσης, μπορεί να εκτελούνται τελωνειακοί έλεγχοι και να επιβάλλονται δασμοί και τέλη.

Αναλυτικότερα, οι βρετανικές εταιρείες που εισάγουν προϊόντα από την Ε.Ε. θα πρέπει:

Να κάνουν αίτηση λήψης αριθμού EORI (Economic Operator Registration and Identification number).

 Να εξακριβώσουν ότι τα συμβόλαια και τα INCOTERMS (International Terms and Conditions of Service) αντικατοπτρίζουν ότι είναι πλέον εισαγωγικές εταιρείες.

 Να αναπτύξουν διαδικασίες για την διεκπεραίωση των τελωνειακών διασαφήσεων είτε προσλαμβάνοντας κάποιον εκτελωνιστή (customs broker) είτε εναποθέτοντας την ευθύνη στον εφοδιαστή (logistics provider) ή μεταφορέα τους (freight forwarder), είτε αποκτώντας οι ίδιες το απαιτούμενο λογισμικό και πιστοποιήσεις από την Αρχή φόρων και Τελωνείων (HMRC), το οποίο θα επιφέρει χρηματικό κόστος.

 Να βρουν τη σωστή κατηγοριοποίηση (δασμολογική κλάση) και αξία των προϊόντων που θα εισάγουν, στοιχεία που θα αναγράφονται στην τελωνειακή διασάφηση.

Πιθανόν να υπάρξουν περαιτέρω απαιτήσεις (άδειες εισαγωγών και λοιπά έγγραφα) για την εισαγωγή κάποιων ειδικών αγαθών. Αντίστοιχες είναι και οι διαδικασίες και τα προαπαιτούμενα για την εξαγωγή αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ε.Ε..

Οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν δύο Δηλώσεις Ασφάλειας και Προστασίας, μία στο κράτος από όπου γίνεται η εξαγωγή (Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου - Exit Summary Declaration) και μία στο κράτος στο οποίο θα γίνει η εισαγωγή (Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου - Entry Summary Declaration).

Σε ό, τι αφορά τα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης (excise goods), παρότι το EMCS (Excise Movement Control System) θα συνεχίσει να ισχύει στο εσωτερικό του Η.Β., δεν θα έχει πλέον ισχύ στις σχέσεις μεταξύ E.E. και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που διακινούν αυτά τα αγαθά εντός της Ε.Ε. θα πρέπει κατά την εισαγωγή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο να δηλωθούν αμέσως σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ για να εξαιρεθούν από την εν λόγω φορολογία, ειδάλλως θα πρέπει να καταβληθεί ο αναλογών ΕΦΚ. 2

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, επίσης, να αναλογιστούν κατά πόσον είναι συμφέρουσες οι τελωνειακές διαδικασίες που επιτρέπουν την άρση ή αναβολή δασμολογικών και φορολογικών χρεώσεων, όπως:

 Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ για το διάστημα κατά το οποίο τα εμπορεύματα διατηρούνται σε τελωνειακή αποθήκη εγκεκριμένη από το HMRC. Η φορολογική επιβάρυνση θα επέλθει όταν αυτά μετακινηθούν από την αποθήκη, εκτός αν πρόκειται να επαν-εξαχθούν, στην οποία περίπτωση δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

 Η αναστολή καταβολής τελωνειακών εισφορών για το διάστημα κατά το οποίο αγαθά που προέρχονται από τρίτα κράτη μεταποιούνται σε κράτος της Ε.Ε. (καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή).

 Η άρση τελών και φόρων για εμπορεύματα “προσωρινής εισαγωγής” (δείγματα, επαγγελματικός εξοπλισμός, αγαθά που προορίζονται για πλειστηριασμό ή επίδειξη) εφόσον αυτά δεν μεταποιούνται.

 Η άρση των φόρων ή η μείωση αυτών για εξουσιοδοτημένα/εγκεκριμένα αγαθά που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις παύουν να ισχύουν όταν αυτά τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Συνοπτικά, κατά την εισαγωγή αγαθών από την ΕΕ, μια επιχείρηση θα πρέπει:

 Να διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI

 Να βεβαιωθεί ότι ο μεταφορέας τους έχει υποβάλει Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS)

 Να υποβάλει διασάφηση εισαγωγής στο HMRC

 Να καταβάλει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και δασμούς ή τέλη εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εκτός εάν τα εμπορεύματα εισάγονται υπό καθεστώς αναστολής.

 Να μεριμνήσει ώστε τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εισέλθουν αμέσως σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ. Μια επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει τα εμπορεύματα στο EMCS για περαιτέρω μετακίνηση μέσω ενός Εγγεγραμμένου Αποστολέα.

Αντίστοιχα, κατά την εξαγωγή αγαθών προς την ΕΕ, μια επιχείρηση θα πρέπει:

 Να διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI

 Να υποβάλει διασάφηση εξαγωγής στο HMRC. Η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να χρειαστεί να κατατεθεί εκ των προτέρων, ώστε να χορηγηθεί άδεια εξαγωγής πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο (η δήλωση εξαγωγής θεωρείται επίσης ως Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου - EXS)

 Να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η υποβολή αίτησης για άδεια εξαγωγής ή να παράσχουν δικαιολογητικά έγγραφα για την εξαγωγή συγκεκριμένων τύπων εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο ή για την τήρηση των όρων του σχετικού τελωνειακού καθεστώτος εξαγωγής.

Το σύνολό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο :

https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal