Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κάιρο ενημερώνει για τη  νέα ρύθμιση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Αίγυπτο στο μητρώο εισαγωγέων και τροποποίηση της μέχρι τώρα ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία απαιτούνταν η συμμετοχή Αιγύπτιου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τουλάτχιστον 51% προκειμένου να μπορεί να εισάγει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νόμο που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 29/10/2023 καταργείται η προηγούμενη διάταξη του Ν. 121/1982, όπως είχε τροποποιηθεί από τον μέχρι τώρα ισχύοντα Ν. 7/2017, περί υποχρεωτικότητας συμμετοχής Αιγύπτου μετόχου ή συνεργάτη με ποσοτό τουλάχιστον 51% σε αλλοδαπή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο προκειμένου αυτή να εγγραφεί στο μητρώο εισαγωγέων. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο (Ν. 173/29.10.2023) καταργείται εντελώς η σχετική διάταξη και εισάγεται η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων κάθε είδους αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Αίγυπτο (μετοχικής εταιρείας, περιορισμένης ευθύνης, ή και ανώνυμης εταιρείας).

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη η οποία ουσιαστικά απαλλάσσει από την υποχρέωση εξεύρεσης εγχώριου συνεργάτη.