Για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς στη Σουηδία (Πλαίσιο, Αρμόδιες Αρχές, Διαγωνισμοί) και για τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομιών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη:

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένες, να ευνοούν τον ανταγωνισμό στην (ενιαία) αγορά, να προωθούν καινοτόμες λύσεις και να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει επίσης να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς καθώς και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άνοιγμα αγορών από δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς στον ανταγωνισμό μπορεί να σημαίνει καλύτερες προσφορές για τον δημόσιο τομέα και αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων.
Αναλυτική πληροφόρηση για το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στη Σουηδία, μπορεί να
αναζητηθεί στον παρακάτω ιστότοπο της Σ/Κυβέρνησης :
https://www.government.se/government-policy/central-government-adminstration/public-procurement---how-it-works-in-sweden/

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάπτυξης των δημοσίων συμβάσεων, η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει μια εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις. Περιέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αναθέτουσες αρχές και μονάδες μπορούν να αναπτύξουν τη στρατηγική τους εργασία για δημόσιες αγορές. Αναλυτικές πληροφορίες για την εθνική στρατηγική προμηθειών, μπορούν να ανευρεθούν στην αγγλική γλώσσα, στον ιστότοπο :

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/english/procurement/national_public_procurement_strategy_english_web.pdf

2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι αρμόδιες αρχές στη Σουηδία για τους διεθνείς διαγωνισμούς/συμβάσεις είναι δύο, η
Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων / The National Agency for Public Procurement
και η Σουηδική Υπηρεσία Ανταγωνισμού/Swedish Competition Authority.


Αναλυτικότερα : (για τη συνέχεια παρακαλούμε πατήστε εδώ)

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Στοκχόλμη

          Πύλη Agora ΥΠΕΞ