Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ισπανία, Γραφείο ΟΕΥ, έχει εκδώσει  Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για τις οικονομικές και εμ[πορικές εξελίξεις στη χώρα.