Η Α.Α.Δ.Ε. μάς ενημερώνει αναλυτικά για την άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα καθώς και για τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

 

Η άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ – Authorised Economic Operator) απευθύνεται σε οικονομικούς φορείς οι οποίοι, στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, διενεργούν συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς θεωρούνται αξιόπιστοι επιχειρηματικοί εταίροι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Η αξιοπιστία τους αυτή πιστοποιείται από τις τελωνειακές Αρχές με τη χορήγηση της άδειας ΑΕΟ, η οποία προϋποθέτει αλλά και συνεπάγεται τη στενή συνεργασία των οικονομικών φορέων με τα Τελωνεία και τελικά, της ανάληψης εκ μέρους τους σημαντικού μέρους της ευθύνης των Τελωνείων, τόσο ως προς τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, όσο και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των πολιτών.

Ως αντάλλαγμα, οι τελωνειακές Αρχές παρέχουν στους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς σημαντικά οφέλη, τα οποία αφορούν στην ευκολότερη και άμεση πρόσβασή τους στις τελωνειακές απλουστεύσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, στην άμεση αποδέσμευση οικονομικών πόρων μέσω της μείωσης των εγγυήσεων στο πλαίσιο χρήσης συγκεκριμένων τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών, στη διεθνή αναγνώρισή τους μέσω των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης ΑΕΟ που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, καθώς και στην αναγνωρισιμότητα της αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω του δικαιώματος χρήσης του λογότυπου ΑΕΟ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της σχέσης τους σε σχέση με το άνοιγμα νέων αγορών και των εύρεση νέων πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τα ακόλουθα:

Πληροφορίες για τον Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα από την Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία

Το Πρόγραμμα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα από την Ευραπαϊκή Ένωση