Για άμεση ενημέρωση σχετικά με εμπορικές εκθέσεις, βλ. τις ακόλουθες βάσεις
 δεδομένων:
α) Trade Shows USA, www.tradeshowsusa.com
β) The Ultimate Trade Show Directory, www.tsnn.com,
γ) Trade Shows Worldwide, http://www.eventseye.com/
δ) Upcoming Tradeshows, Expos, Conferences, Seminars e.t.c., www.tscentral.com