Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ν. Δελχί μάς ενημερώνει για τις παρακάτω ηλεκτρονικές προκηρύξεις Η/Υ

 

https://eprocure.gov.in/eprocure/app;jsessionid=F041E2E011029300E0193BAC7449E908.eprocgep2?component=%24DirectLink&page=Home&service=direct&session=T&sp=SOTGpddY3TckNTJg3nUuaRA%3D%3D