Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς αποστέλλει έρευνα με θέμα την Αγορά των Γαλακτοκομκών Προϊόντων στην Ολλανδία.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το παραγωγικό περιβάλλον, την κατανάλωση των γαλακτοκομικών στην Ολλανδία, το εμπόριο των προϊόντων αυτών στην Ολλανδία καθώς και για το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ολλανδίας.

Τέλος γίνεται αναφορά στις προοπτικές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της Ολλανδίας.

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα αγοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ.